witek.sysiak Witold Sysiak

Telewizja marzeń

Netflix jako pierwsza firma zdecydowaÅ‚ sie na wyprodukowanie serialu, którego premiera odbyÅ‚a sie w internecie. Inwestycja w House of Cards byÅ‚a poparta analizÄ… danych pobranych od użytkowników serwisu. Serial jest sygnaÅ‚em, że czasy tradycyjnej telewizji dobiegajÄ… koÅ„ca, a jej miejsce powoli zajmujÄ… media oferujÄ…ce nieograniczony dostÄ™p do filmów.

Zaledwie kilka dni po premierze drugiej serii House of Cards, analiza najpopularniejszego pliku torrent ujawniÅ‚a, że tylko w Polsce można nielegalnie pobrać serial z szeÅ›ciu tysiÄ™cy źródeÅ‚. Z nieoficjalnych danych wynikaÅ‚o, że w pierwszym tygodniu chociaż jeden odcinek historii Franka Underwooda, polityka walczÄ…cego o najwyższe szczeble wÅ‚adzy widziaÅ‚o co najmniej 2,1 mln użytkowników Netflixa. Internetowa platforma do streamingu wideo, która jest zarazem producentem serialu, posiada obecnie 44 mln subskrybentów i udostÄ™pnia 76 tys. filmów. Taka liczba użytkowników pozwala gromadzić ogromnÄ… ilość danych, które wykorzystywane sÄ… w celach marketingowych. OkazaÅ‚y siÄ™ pomocne m.in. przy produkcji House of Cards.

Użytkownik kluczem do sukcesu
Netflix, udostÄ™pniajÄ…c w sieci filmy przyglÄ…da siÄ™ jednoczeÅ›nie, w jaki sposób subskrybenci korzystajÄ… ze swoich kont. Åšledzi nie tylko rodzaje filmów, które sÄ… wybierane, ale również rejestruje każde ich zatrzymanie, przewiniÄ™cie i wyÅ‚Ä…czenie. Pobiera także dane o miejscu, urzÄ…dzeniu oraz porze odtwarzania. DziÄ™ki prowadzeniu takich badaÅ„ poznawane sÄ… przyzwyczajenia oraz preferencje każdego z użytkowników. Wiadomo nie tylko co ludzie oglÄ…dajÄ…, ale również w jaki sposób. Taka wiedza pomaga oszacować, który show, serial, film ma najwiÄ™ksze szanse cieszyć siÄ™ zainteresowaniem widzów.

LivingRoom2_ExpressionTV_CoupleMixed_shot1-0046_V_Final_0005_R_play_ard1.jpgNetflix jest najwiÄ™kszym internetowym portalem umożliwiajÄ…cym oglÄ…danie filmów online

Decyzja o sfinansowaniu i produkcji House of Cards zapadÅ‚a po przeanalizowaniu preferencji użytkowników portalu. PomysÅ‚ na serial zaproponowany przez firmÄ™ Media Rights Capital wydaÅ‚ siÄ™ wÅ‚aÅ›cicielom Netflixa tak obiecujÄ…cy, że bez wahania przelicytowali oferty tradycyjnej konkurencji (HBO, Showtime, AMC). Za sumÄ™ 100 mln dolarów zdecydowali siÄ™ zamówić dwa sezony z góry. DziaÅ‚anie to byÅ‚o sprzeczne z konwencjonalnym podejÅ›ciem, które zakÅ‚adaÅ‚o w pierwszym etapie nakrÄ™cenie odcinka pilotażowego, a dopiero nastÄ™pnie zamówienie jednego sezonu. Jak tÅ‚umaczyÅ‚ Jonathan Friedland dyrektor ds. komunikacji Netflixa analiza przyzwyczajeÅ„ użytkowników wyglÄ…daÅ‚a obiecujÄ…co. Filmy nakrÄ™cone przez Davida Finchera m.in. „The Social Network” cieszyÅ‚y siÄ™ na platformie zainteresowaniem i w znacznej iloÅ›ci przypadków byÅ‚y oglÄ…dane od poczÄ…tku do koÅ„ca. Produkcje z udziaÅ‚em Kevina Spacey'ego też radziÅ‚y sobie dobrze, tak jak i pierwowzór House of Cards, który zostaÅ‚ wyprodukowany na poczÄ…tku lat dziewięćdziesiÄ…tych przez BBC.

Kopalnia danych
SkalÄ™ technicznych możliwoÅ›ci zbierania i gromadzenia ogromnej iloÅ›ci danych doskonale obrazuje informacja, że w samym 2013 roku zrobiono wiÄ™cej zdjęć niż podczas caÅ‚ej historii fotografii. Netflix nie jest jedynÄ… firmÄ…, która wykorzystuje do swoich celów wszechobecnÄ… cyfryzacjÄ™ Å›wiata. „Big Data”, jak nazywane sÄ… wielkie zbiory danych liczone w terabajtach (1TB = 1000GB), a nawet petabajtach (1PB = 1000TB), sÄ… wykorzystywane m.in. przez oÅ›rodki naukowe i rzÄ…dowe. Podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku, to dziÄ™ki analizie danych o preferencjach wyborczych, sztab Baracka Obamy byÅ‚ wstanie wysÅ‚ać sprofilowane maile do bazy potencjalnych wyborców. Jak oceniajÄ… specjaliÅ›ci personalizacja wiadomoÅ›ci miaÅ‚a znaczÄ…cy wpÅ‚yw na przebieg kampanii.

W komercyjnym wykorzystywaniu wielkich baz danych przodujÄ… oczywiÅ›cie firmy internetowe. Jest to zwiÄ…zane ze Å›rodowiskiem, w którym dziaÅ‚ajÄ… i Å‚atwoÅ›ciÄ… pozyskiwania tego typu informacji. NajwiÄ™kszy internetowy sklep Å›wiata, Amazon gromadzi dane zwiÄ…zane nie tylko z wczeÅ›niejszymi zakupami i pÅ‚atnoÅ›ciami klientów, ale również z poszukiwanymi produktami. Pozwala to firmie lepiej poznać klientów i proponować produkty, które z wiÄ™kszÄ… dozÄ… prawdopodobieÅ„stwa mogÄ… stać siÄ™ potencjalnym przedmiotem zakupu. Podobny sposób dziaÅ‚ania można zaobserwować na facebookowych tablicach. OsÅ‚awiony Edge Rank, algorytm odpowiedzialny za wyÅ›wietlanie treÅ›ci, sortujÄ…c informacjÄ™ bierze pod uwagÄ™ m.in. nasze wczeÅ›niejsze zachowania. Bada, jakie witryny byÅ‚y w przeszÅ‚oÅ›ci odwiedzane przez użytkowników, oraz które z wiÄ™kszÄ… regularnoÅ›ciÄ… przyciÄ…gajÄ… naszÄ… uwagÄ™. Dlatego osobÄ™, która dużą część czasu przeznacza np. na oglÄ…danie memów w inernecie, nie powinno dziwić, że jej Å›ciana na Facebooku peÅ‚na jest treÅ›ci tego typu.

Trailer dla każdego
Popularność House of Cards w dużej mierze jest też sukcesem sposobu, w jaki Netflix przeprowadziÅ‚ promocjÄ™. WykorzystaÅ‚ do niej oczywiÅ›cie preferencje poszczególnych odbiorców.  Warto wspomnieć, że na platformie nie ma dwóch identycznych kont. Ich zawartość zależy od tego, czym użytkownik interesowaÅ‚ siÄ™ wczeÅ›niej, co oglÄ…daÅ‚, wyszukiwaÅ‚, jakich ma znajomych, kogo obserwuje. Dlatego zdecydowano siÄ™ wyprodukować wiele różnych wersji zapowiedzi House of Cards, które trafiaÅ‚y na konta odpowiednich odbiorców. Fani Kevina Spacey’ego dostawali trailery z jego udziaÅ‚em, kobiety oglÄ…dajÄ…ce „Thelme i Louise” widziaÅ‚y zapowiedzi, w których eksponowano gÅ‚ównÄ… postać kobiecÄ…, natomiast dla fanów Davida Finchera przygotowano mroczne i wywoÅ‚ujÄ…ce napiÄ™cie fragmenty, które przywoÅ‚ujÄ… na myÅ›l jego wczeÅ›niejsze filmy.

Netflix_PR_Darwin_UI_Regular_US_Web_442014.jpgNetflix monitoruje ponad 30 milionów odtwarzaÅ„ video dziennie

Premiera wszystkich odcinków drugiej serii House of Cards, tak samo jak rok wczeÅ›niej, odbyÅ‚a siÄ™ jednego dnia. WÅ‚adze Netflixa doszÅ‚y do wniosku, że każdy użytkownik bÄ™dzie mógÅ‚ samodzielnie zdecydować, w jaki sposób obejrzy serial. WedÅ‚ug źródeÅ‚ firmy Procera, badajÄ…cej ruch w internecie, okoÅ‚o 2 proc. subskrybentów ze Stanów Zjednoczonych zobaczyÅ‚o wszystkie trzynaÅ›cie odcinków zaledwie w pierwszy weekend po premierze. Oznacza to, że ok 668 tys. osób spÄ™dziÅ‚o ponad dziesięć godzin przed monitorem w zaledwie dwa dni.

Łatwość pozyskiwania danych na temat preferencji użytkowników oraz personalizacja kont na ich podstawie jest przewagÄ…, jakÄ… posiada Netflix nad tradycyjnymi stacjami telewizyjnymi. Jego pracownicy już w tej chwili chwalÄ… siÄ™, że aż 75 proc. użytkowników wybiera filmy pochodzÄ…ce z ich rekomendacji. Dynamiczny rozwój serwisów streamingu danych już wkrótce może zmarginalizować oddziaÅ‚ywanie tradycyjnego rynku stacji telewizyjnych. KwestiÄ… czasu jest odrzucenie systemu peÅ‚nego ograniczeÅ„ dostÄ™pu, gdzie zmuszeni jesteÅ›my oglÄ…dać stare i powtarzane w nieskoÅ„czoność produkcje. Już po iloÅ›ci źródeÅ‚ w najpopularniejszym torrencie, za pomocÄ… którego można byÅ‚o Å›ciÄ…gnąć House of Cards widać, że nieodwracalne zmiany nastÄ…piÅ‚y również w Polsce. Dlatego nie dziwiÄ… też pogÅ‚oski, że Netflix przymierza siÄ™ do wkroczenia na ten rynek.