aga.tudek Agnieszka Tudek

Przygoda nie zawsze dla dzieci

Po trzech latach od premiery "Soundtrack" Lao Che powraca z nowym albumem. Muzycznie zróżnicowanym i tekstowo niejednoznacznym. Tym razem pozamuzycznym tematem wokóÅ‚ którego skupili siÄ™ muzycy, byÅ‚y dzieci.

 

Lao Che nie jest zespoÅ‚em dla wszystkich. Z pewnoÅ›ciÄ… nie dla tych, którzy przywiÄ…zujÄ… siÄ™ do jednego stylu, bo ten zespól caÅ‚y czas siÄ™ rozwija i nie stoi w miejscu. Muzyczne zróżnicowanie pÅ‚yty jest jak wÄ™drówka po Å›wiecie. Zaczyna siÄ™ na póÅ‚wyspie arabskim, dziÄ™ki linii melodycznej charakterystycznej dla tej kultury („Dżin”), później przesuwamy siÄ™ na zachód, do Afryki, żeby poczuć klimat safari („Z kamerka wÅ›ród zwierzÄ…t buszujÄ…cych w sieci”). NastÄ™pnie udajemy siÄ™ jeszcze dalej, bo aż do USA, gdzie funkowe „Tu”, jazzowa „Bajka o misiu (Tom I)”, hendrixowe „A chciaÅ‚em o sobie” Å›miaÅ‚o mogÅ‚oby być grane na amerykaÅ„skich scenach. WÄ™drówkÄ™ koÅ„czymy w Europie, za sprawÄ… trochÄ™ punkowej „Legendy o smoku”. Jest Å›wiatowo ale tez i polsko.

Lao Che nie rezygnuje ze swoich dotychczasowych brzmieÅ„, bo „Wojenka” przypomina poczÄ…tkiem teledyskowÄ… wersje „Dymu”, a rozpoczynajÄ…cy „ZnajdÄ™” werbel przypomina ten z powstaÅ„czego „KoÅ„ca”. Po raz kolejny klimat stworzyÅ‚y niezawodne sample Mariusza Densta "Denata", choćby w „Bajce o Misiu (Tom I)”, kiedy w piosence pojawia siÄ™ jazzujacy damski wokal. Obok Denata "klimatotwórczy" byli zaproszeni goÅ›cie z Mitch & Mitch i Pink Freud: Karol Gola, Adam Milwiw-Baron i MiÅ‚osz PÄ™kala. Stworzyli swoimi instrumentami coÅ› na wzór próbki trasy Pink Freud i Lao Che - Jazzombi!e Tour. Emade oprócz realizacji tego albumu, wspóÅ‚pracowaÅ‚ z AniÄ… Rusowicz przy jej ostatniej pÅ‚ycie, czego efekty da siÄ™ usÅ‚yszeć w ostatnim utworze, kiedy Filip RóżaÅ„ski swoimi klawiszami wprowadza big beatowy klimat.

LAO-Krzesla-3_110-m5euqs5kbl7zakz8owyrebml2m02lutde1uvztj7psźródÅ‚o: laoche.art.pl

 

Ciekawym zabiegiem w kwestii tekstów, jest naÅ‚ożenie na szablon Å›wiata dorosÅ‚ych szablon Å›wiata dzieciÄ™cego. W piosenkach wzajemnie siÄ™ przenikajÄ… i powstaÅ‚a pÅ‚yta syntetyczna, z pogranicza obu Å›wiatów. W swoich tekstach SpiÄ™ty zawsze trafia w punkt, poruszajÄ…c bolÄ…czki Å›wiata i ludzi. Dotyka wielu kwestii. Wojny, w Polsce niestety ostatnio dość czÄ™sto analizowana ("Wojenka"), poszukiwanie szczęścia ("Znajda"), czy radykalizm ideologiczny i spoÅ‚eczny ("Legenda o smoku").

Cala pÅ‚yta obraca siÄ™ jednak wokóÅ‚ gÅ‚ównego tematu: jak przygotować dzieci do wejÅ›cia w brutalny i nieprzewidywalny Å›wiat. Opis rzeczywistoÅ›ci jest niezwykle plastyczny, bo podobnie jak u Krasickiego, ludzkie cechy charakteru zostaÅ‚y przeniesione na zwierzÄ™ta. Jest jeszcze jedna rzecz, która upodabnia SpiÄ™tego do ksiÄ™cia poetów - puenta koÅ„czÄ…ca pÅ‚ytÄ™. W "A chciaÅ‚em o sobie" brzmi ona nastÄ™pujÄ…co: "A o Tobie im powiem, ze Ci wisi w niebie/czy ktoÅ› w Ciebie wierzy/Idzie chyba o to, by wierzyć w siebie". Kwestia Boga przewijaÅ‚a siÄ™ w tekstach Lao Che od pierwszej pÅ‚yty, ale tÄ™ piosenkÄ™ można uznać za pewien wykrzyknik w tym temacie, bo na pewno nie jest to ostatnie sÅ‚owo SpiÄ™tego. CiekawostkÄ… jest, że ten ostatni utwór jest bardzo podobny do piosenki „Zapisz siÄ™ do optymistów” SpiÄ™tego. PosÅ‚uchanie tych dwóch utworów ciekawie obrazuje tekstowÄ… „ewolucjÄ™”. SÅ‚ychać że po latach SpiÄ™ty jest bardziej odważny w „rozmowie z Bogiem”. O ile wczeÅ›niej sÅ‚yszymy wyÅ‚Ä…cznie monolog Boga, w najnowszej wersji obecny jest dialog i nieskrÄ™powanie wyrażona przez wokalistÄ™ irytacja, że Bóg „znów siÄ™ pcha do wersów”.

Data premiery najnowszej, szóstej studyjnej pÅ‚yty Lao Che „Dzieciom" miaÅ‚a miejsce 6 marca 2015 roku. ProdukcjÄ… pÅ‚yty zajÄ…Å‚ siÄ™ Piotr „Emade” Waglewski, który podobnie jak Lao Che, w swojej twórczoÅ›ci Å‚Ä…czy elektronikÄ™ z instrumentami i nie boi siÄ™ eksperymentować, co zaowocowaÅ‚o albumem spójnym z wczeÅ›niejszymi pÅ‚ytami zespoÅ‚u. Co ciekawe, „Dzieciom” powstaÅ‚o w niecaÅ‚y miesiÄ…c, jak na koncept album zaskakujÄ…co szybko. CiekawÄ… sprawÄ… to, że od poczÄ…tku istnienia zespoÅ‚u prawie wszystkie pÅ‚yty opieraÅ‚y siÄ™ na konkretnym zamyÅ›le, piosenki powstawaÅ‚y w ramach projektu. ByÅ‚y m.in. albumy poruszajÄ…ce kwestiÄ™ sÅ‚owiaÅ„skÄ…, powstaÅ„czÄ…, biblijnÄ…, a teraz przyszÅ‚a pora na inspiracjÄ™ polskimi bajkami. O tym, że sÅ‚uchacze bardzo dobrze przyjÄ™li pÅ‚ytÄ™, może Å›wiadczyć pierwsze miejsce na LiÅ›cie Przebojów Trójki singla „Tu”, trzeci tydzieÅ„ pod rzÄ…d, wyprzedzajÄ…c, o ironio, Fisz Emade Tworzywo.
Lao Che jest sÅ‚usznie zaliczane siÄ™ do najważniejszych zespoÅ‚ów mÅ‚odego pokolenia. „Powstanie Warszawskie” otworzyÅ‚o im wiele furtek, ale ich talent i gÅ‚owy peÅ‚ne pomysÅ‚ów sprawiÅ‚y, że otworzyÅ‚y siÄ™ one jeszcze szerzej, do sukcesu i serc odbiorców. Nowa pÅ‚yta staÅ‚a siÄ™ kolejnÄ… wizytówkÄ… zespoÅ‚u. O poprzedniej pÅ‚ycie Hubert Dobaczewski mówiÅ‚, ze jest "peÅ‚na niepokoju, muzycznego napiÄ™cia", a "Dzieciom" jest diametralnie inne. SÅ‚ychać, że choć temat jest poważny, muzyka nie zawsze oddaje ten klimat, choćby w „Erracie”.

Z poÅ‚Ä…czenia wszystkich elementów skÅ‚adajÄ…cych siÄ™ na pÅ‚ytÄ™, wyÅ‚ania siÄ™ dopracowany, bardzo interesujÄ…cy koncept album. Lao Che serwuje swoim sÅ‚uchaczom opowieść z wieloma wÄ…tkami. ZaskakujÄ…cÄ…, nostalgicznÄ…, refleksyjnÄ…, ale przede wszystkim mÄ…drÄ…. Dlatego w tytule sparafrazowaÅ‚am fragment piosenki „Z kamerkÄ… wÅ›ród zwierzÄ…t buszujÄ…cych w sieci”, ponieważ jak sam zespóÅ‚ podkreÅ›la, pÅ‚yta jest skierowana do starszych sÅ‚uchaczy (choć niektóre utwory na pewno przypadnÄ… do gustu i mÅ‚odszym fanom).

lao che dzieciom mat prasoweźródÅ‚o: laoche.art.plLao Che "Dzieciom"

premiera: 6 marca 2015 roku