Fotografia » sylwetki

  • A VANISHED WORLD FotografowaÅ‚ z ukrycia, a zapisane obrazy wywoÅ‚ywaÅ‚ w drodze, podczas pogoni za „zanikajÄ…cym życiem”. 16 tysiÄ™cy zdjęć Romana Vishniaca to próba walki – poczÄ…tkowo o ratunek, później o zapamiÄ™tanie.  
  • Wirtuoz aparatu Jazzowa pÅ‚yta „Carnet de routes” wydana przez wytwórniÄ™ Label Bleu we Francji w 1995 roku, opatrzona jest czterema nazwiskami twórców: Romano, Sclavis, Texier, le Querrec. Perkusja, klarnet/saksofon, kontrabas i... Leica. Dlaczego obok tria muzyków jazzowych pojawia siÄ™ fotograf? Czy możliwe jest dla czÅ‚owieka „życie muzyką” i przekazywanie zwiÄ…znych z niÄ… emocji nie bÄ™dÄ…c jej twórcÄ… ani wykonawcÄ…?  
  • Zobaczyć, zrozumieć, zachwycić siÄ™ Potrzeba utrwalania obrazu w celach naukowych wykorzystuje ogromne możliwoÅ›ci fotografii. Ale czy poza czysto dokumentacyjnÄ… i edukacyjnÄ… rolÄ… zdjÄ™cia zwiÄ…zane z obszarem dziaÅ‚aÅ„ nauk przyrodniczych mogÄ… zostać uznane za dzieÅ‚a sztuki?
  • Mike Brodie: W drodze SpakowaÅ‚ aparat do plecaka i na gapÄ™ wskoczyÅ‚ do pociÄ…gu jadÄ…cego w nieznanym kierunku. Mike Brodie przez kilka lat podróżowaÅ‚ po Ameryce dokumentujÄ…c swoje doÅ›wiadczenia i fotografujÄ…c napotkanych ludzi. Jego zdjÄ™cia to jeden z najciekawszych przykÅ‚adów amerykaÅ„skiej fotografii dokumentalnej ostatnich lat.
  • Oiko Petersen "Zobaczyć innego" W poniedziaÅ‚ek, 4 listopada w klubie PowiÄ™kszenie odbyÅ‚o siÄ™ kolejne spotkanie z cyklu „Warszawskie Spotkania z FotografiÄ… DokumentalnÄ…,” którego goÅ›ciem byÅ‚ Oiko Petersen. Fotograf opowiedziaÅ‚ zgromadzonej publicznoÅ›ci o ostatnich projektach, oraz o swoim podejÅ›ciu do fotografii dokumentalnej. 
  • Chester Higgins Jr. - Tropiciel duchów PamiÄ™tacie pierwszy raz, kiedy siÄ™gnÄ™liÅ›cie po aparat? W jakim celu nacisnÄ™liÅ›cie spust migawki? Dlaczego poczuliÅ›cie potrzebÄ™ zatrzymania danej chwili w kadrze? Zapewne maÅ‚o kto jest w stanie odpowiedzieć dziÅ› na te pytania. Sztuka fotografii przez ostatnie lata zmieniÅ‚a siÄ™ diametralnie, dziÅ› obrazów powstajÄ… miliony i coraz częściej sÅ‚ychać opinie, że aby zrobić przyzwoite zdjÄ™cie, wystarczy mieć dobry aparat, który zrobi je za ciebie. Ja jednak wolÄ™ sÅ‚uchać - z pewnoÅ›ciÄ… naiwnej dla wielu - teorii czÅ‚owieka, który doskonale pamiÄ™ta, dlaczego siÄ™gnÄ…Å‚ po aparat parÄ™dziesiÄ…t lat temu i który uważa, że jedynie ludzkie oko w poÅ‚Ä…czeniu z sercem jest w stanie stworzyć prawdziwÄ… fotografiÄ™.
  • “FotografujÄ™ duszę” - Krzysztof GieraÅ‚towski Krzysztof GieraÅ‚towski jest fotografem od lat zajmujÄ…cym siÄ™ fotografowaniem wybitnych Polaków. Tym co go wyróżnia jest forma, jego zdjÄ™cia przeÅ‚amujÄ… standardowe myÅ›lenie o portrecie. Do 17 listopada w Zamku Królewskim znajduje siÄ™ jego wystawa.
  • Czy sztuka może zmienić Å›wiat? TraktujÄ…c ulicÄ™ jak "najwiÄ™kszÄ… galeriÄ™ sztuki na Å›wiecie", francuski artysta JR tworzy wystawy Å‚Ä…czÄ…ce w sobie street art i fotografiÄ™. ZaÅ‚ożenie jego projektów jest proste - artysta fotografuje ludzi, drukuje zdjÄ™cia w dużym formacie, a nastÄ™pnie przykleja je w miejscach publicznych, gdzie stajÄ… siÄ™ częściÄ… lokalnego krajobrazu. PodróżujÄ…c po caÅ‚ym Å›wiecie, odwiedza czÄ™sto najuboższe i najniebezpieczniejsze miejsca, w których ludzie na co dzieÅ„ nie majÄ… dostÄ™pu do sztuki. Jego fotografie przyciÄ…gajÄ… uwagÄ™ nie tylko ze wzglÄ™du na swoje rozmiary, ale przede wszystkim na przekaz, który ze sobÄ… niosÄ….
1Następna strona